Avís Legal

Dades identificatives

1. Vostè està visitant la pàgina web https://www.conillas.com titularitat de CONILLAS GARDEN CENTER SL amb domicili social en AVDA. D’ESPLUGUES Nº 74-76, 08034, BARCELONA amb CIF
B60207271 inscrita en el Registre Mercantil de [província/localitat del Registre Mercantil] en el tom *xxxxxxxxxxxxxx Foli *xxxxxxx, Fulla *xxxxxxxxx, d’ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 932035222

Correu electrònic de contacte: lopd@conillas.com

Usuaris

2. Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) té per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.
L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

Tractarem les seues dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, comptable i fiscal, però vostè haurà de posar la finalitat del seu tractament)

Ús del portal

3. https://www.conillas.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicencia dors als quals l’Usuari pot tenir accés.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no l’imitatiu, a no emprar-los para:

• Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
• Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de [Nom de l’empresa], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en l xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
• Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
• Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seues dades.

LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d’un contracte:

A causa que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part , es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.
Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure el citat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

6. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seua exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seua qualitat o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web servisca als objectius de l’Usuari.
c) La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguera causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per terceros no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres poguera realitzar.
f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’Usuari. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.
h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
i) En cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’Usuari que els remitent, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

Modificació d’aquest avís legal i durada

7. EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considera oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats al seu portal.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

8. En el cas que en https://www.conillas.com s’incloguessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

10. EL TITULAR perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

11. La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d’edat

12. https://www.conillas.com dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seues dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, GROQUET MDB SL no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de d’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

Pin It on Pinterest

Share This